Wizja i misja pracy szkoły

MISJA SZKOŁY: SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU LOKALNEMU
Naszą misją jest taka praca z dziećmi, by nie tylko zdobywały wiedzę i mądrość, ale jeszcze umiały z tych zdobyczy korzystać, kultywować by godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości.
W SWOIM DZIAŁANIU KIERUJEMY SIĘ NASTĘPUJĄCYMI PRIORYTETAMI:
- Naszym największym dobrem jest dobro dzieci. Zapewniamy im radosny, wszechstronny, zdrowy i bezpieczny rozwój w poczuciu więzi z rodziną.
- Przygotowujemy je do samodzielnego życia w integracji ze środowiskiem - rzeczywistym światem ludzi i przyrody, dóbr materialnych i powszechnie uznawanych wartości moralnych.
- Uczymy dzieci wrażliwości na sprawy najbliższego otoczenia.
- Uczymy, jak aktywnie poznawać swoją Małą Ojczyznę, kraj i kulturę europejską.
- Uczymy wiary we własne możliwości i radzenia sobie z trudnościami.
- Przygotowujemy uczniów do odniesienia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości.
- Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i szkole
WIZJA: WYCHOWANIE CZŁOWIEKA KULTURALNEGO,TOLERANCYJNRGO,SZLACHETNEGO,TROSKLIWEGO, WRAŻLIWEGO, ODPOWIEDZIALNEGO ZA SIEBIE I INNYCH