COVID - 19 - bezpieczny powrót do szkoły

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE/ ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM:

1. Jedna grupa dzieci/ klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej.
2. Uczeń/ przedszkolak nie powinien zabierać ze sobą do szkoły/ przedszkola i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
3. Szkoła posiada termometr bezdotykowy którym codziennie przed wejściem do szkoły mierzona jest temperatura, termometr jest dezynfekowany po użyciu .
4. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia.
5. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych i podwyższonej temperatury dziecko jest izolowane do czasu zabrania go przez opiekunów.
6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
7. Uczniowie w miarę możliwości siedzą w osobnych ławkach lub ławkach przydzielonych przez wychowawcę klasy.
8. Uczeń posiada własne podręczniki, przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Nauczyciel klas młodszych organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
10. Uczniowie klas starszych spędzają czas na przerwach z zapewnieniem utrzymania dystansu pomiędzy klasami w wyznaczonych segmentach szkoły(( klasa II, III korytarz na 2 piętrze, klasa Via i I -korytarz na I piętrze, klasa VI b - korytarz półpiętro, klasa V - korytarz parter, klasa VII i VIII - korytarz dolny). Zaleca się zakrywanie nosa i ust maseczką, przyłbicą.
11. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku, wycieczki). Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie szkoły (plac przed wejściem, tereny trawiaste za szkołą) przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
13. Dziecko wchodzi do szkoły w maseczce, dezynfekuje ręce, pozostawia odzież wierzchnią i buty w szatni, następnie udaje się w wyznaczony dla swojej klasy segment szkoły, gdzie oczekuje lekcje, spędza przerwy, uczeń w klasie zdejmuje maseczkę.
14. Po zakończeniu zajęć uczniowie z poszczególnych klas w maseczkach opuszczają salę i z nauczycielem udają się do szatni.
15. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZCZYCACH

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2020 r. poz. 1320)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1389)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1166 ze zm.)
7. Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.08.2020 r.
8. Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.08.2020 r.

II. Zasady ogólne.
1. Szkoła organizuje zajęcia na podstawie przepisów i rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Zajęcia są realizowane na podstawie opracowanego planu lekcji zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie dzieci/uczniowie zdrowi, niepodlegający kwarantannie i bez objawów chorobowych.
4. Warunkiem udziału dzieci/uczniów w zajęciach jest spełnienie przez rodziców wymogów związanych z dokumentacją oraz procedurami bezpieczeństwa.
5. Zastrzega się, w sytuacji niespełnienia przez rodziców wymogów proceduralnych, możliwość odmówienia przyjęcia dziecka lub ucznia na teren szkoły.

III. Przyprowadzanie i odbiór dzieci/uczniów (dotyczy oddziału przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i opieki świetlicowej). 1. Do przyprowadzania i odbierania dzieci/uczniów uprawniony jest wyłącznie rodzic lub osoba upoważniona, zgodnie z dokumentacją przedszkola/świetlicy szkolnej. W deklaracji udziału w świetlicy należy wpisać osobę upoważnioną do odbioru dziecka/ucznia.
2. Dzieci/uczniowie do szkoły są przyprowadzane/odbierani przez osoby zdrowe, niepodlegające kwarantannie.
3. Na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji, dyrektor wyznacza godziny przebywania i odbioru dzieci/uczniów ze szkoły.
4. Osoba przyprowadzająca dziecko mają obowiązek stosowania zabezpieczeń (maski, rękawiczki, inne) zgodnych z aktualnie obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.
5. Dziecko/uczeń nie wnosi środków zabezpieczających na teren szkoły. Szkoła zapewnia płyny do dezynfekcji oraz mydła antybakteryjne.
6. Osoba przyprowadzająca oddaje dziecko/ucznia pod opiekę pracowników szkoły w strefie bezpieczeństwa określonej przez dyrektora szkoły. Strefa odbioru dzieci/uczniów od rodziców usytuowana jest w drzwiach bocznych do szkoły. W wyznaczonym czasie nauczyciel odbiera uczniów przy drzwiach sprawdzając temperaturę uczniów oraz dopilnowuje dezynfekcji rąk przez dzieci/uczniów. Po dokonaniu tych czynności nauczyciel zabiera dzieci/uczniów do szatni i następnie na zajęcia.
7. Odbiór dziecka/ucznia przez rodziców odbywa się na tych samych zasadach
8. Osoba przyprowadzająca i odbierająca nie ma możliwości wejścia na teren szkoły.
9. W szatni dziecko/uczeń korzysta z wyznaczonego miejsca do pozostawiania swoich rzeczy (buty, ubranie wierzchnie). Przydział szafek dokonany jest strefowo ograniczając kontakt uczniów różnych klas. Ze względu na mniejsza ilość szafek szkolnych niż uczniów dopuszcza się szafki dwuosobowe, ale tylko w obrębie jednej klasy.
10. Przed rozpoczęciem zajęć dziecko/uczeń myje ręce, zgodnie z instrukcją.

IV. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, zapewnia również przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.
5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet pielęgniarki szkolnej) wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski , rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. VIII.
6. Zapewnia codzienną dezynfekcję pomieszczeń, zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły/przedszkola , który dokonuje pomiaru temperatury ucznia/pracownika.

V. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji: " Pracownik dba o higienę rąk - często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. " Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
" Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
"
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. " Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
" W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
" Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
2. Obowiązki kucharki oraz pomocy kuchennej: " Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
" Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
" Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego.
" Dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko kucharka.
"
Dba o higieniczny odbiór posiłków od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany są posiłki. Dostawca nie wchodzi do budynku szkoły, boksy i termosy z posiłkami zostawia za drzwiami. "
Dba o higienę rąk - często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. "
W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
3. Obowiązki nauczycieli: "
Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo - wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne. " wychowawcy klas I-III oraz oddziału przedszkolnego, nauczyciele uczący w ww. klasach w wyznaczonych dniach i odpowiednich porach odbierają dzieci/uczniów sprzed drzwi wejściowych mierzą temperaturę oraz dopilnowują dezynfekowania dłoni. "
Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. "
Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu. "
Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren boiska szkolnego tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą. "
Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw. "
Pełniąc dyżur pilnuje by uczniowie znajdowali się w wyznaczonych strefach szkoły ( klasa II, III korytarz na 2 piętrze, klasa Via i I -korytarz na I piętrze, klasa VI b - korytarz półpiętro, klasa V - korytarz parter, klasa VII i VIII - korytarz dolny) "
Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. "
Dba o higienę rąk - często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. "
W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

VI. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
2. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Raszczycach. Dostarczają do placówki uzupełnione Deklaracje oraz Oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego, które będą wymagane przez Dyrektora, wychowawców i innych pracowników szkoły.
3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
4. W czasie pobytu w szkole dzieci mają obowiązek noszenia maseczek w czasie przerw, zaś po wejściu do klasy uczniowie mogą zdjąć maseczki lub przyłbice.
5. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.
6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki - nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.
8. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora,
VII. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:
1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego godziny pracy szkoły: 7.00-15:00.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są po wejściu do szkoły do:
" codziennego pomiaru temperatury
" dezynfekcji rąk
3. Dla osób chcących skontaktować się z Dyrektorem Szkoły, sekretariatem czy nauczycielem rekomenduje się kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 4300075. W szczególnych przypadkach obowiązują zasady: " wejście na teren szkoły tylko przez główne drzwi, gdzie zostaje skierowana do sekretariatu w celu załatwienia sprawy. Każde wejście osób trzecich jest ewidencjonowane w księdze.
4. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w których odbywają się zajęcia.
5. Po każdej przerwie pracownicy obsługi dezynfekują klamki, wyłączniki, balustrady.
6. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania ze świetlicy szkolnej mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
7. Nie będzie możliwości pozostawania dzieci/uczniów na świetlicy szkolnej bez zapisu
8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice wietrzy się nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
9. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci/uczniów do/z świetlicy odbywa się na tej samej zasadzie jak odbieranie dzieci ze szkoły.
10. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony, czyli powyżej 38 stopni, nie zostanie w tym dniu przyjęte do szkoły.
11. Podczas przerw nauczyciel wychodzi z uczniami, uprzednio otwierając okna w celu wywietrzenia sali lekcyjnej, dopuszcza się pozostanie uczniów klas I-III w sali pod opieką nauczyciela.
12. Na korytarzach szkolnych podczas przerw i pomiędzy nimi otwierane są okna w celu wietrzenia pomieszczeń korytarzy.
13. Podczas zajęć wychowania fizycznego ograniczamy ćwiczenia i gry kontaktowe.
14. Wejście osób niepracujących w danym pomieszczeniu (kuchnia, pomieszczenie konserwatora, pomieszczenia personelu sprzątającego) jest zabronione.
15. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
16. Stołówka szkolna wydaje obiady według harmonogramu zgodnie z ustaloną przerwą obiadową po 10 minut każda grupa. Ze względu na bezpieczeństwo przedszkolaki jedzą obiad w swojej sali

VIII. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki zostaje odizolowuje do IZOLATORIUM - wyznaczonego pomieszczenia (gabinet pielęgniarki szkolnej). 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno - epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999.
6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
" Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia - izolatorium
" Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.
" Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Raszczyce , 1.09.2020